TRYCKERISATS AB
 

Integritetspolicy - GDPR

Integritetspolicy Tryckerisats AB

Tryckerisats AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av

Kunduppgifter:
Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer och information om vilka produkter och tjänster du har köpt av oss.
Trafikuppgifter: Trafikuppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera. Här avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, till exempel uppgift om vem som har kommunicerat med vem och när sådan kommunikation har skett.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Man behöver även ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal och beställningar gentemot dig eller i specifika fall.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar oss samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?
• Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information som produktförfrågan eller offert.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

• Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).
• De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Tryckerisats AB. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Tryckerisats AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. bokföring, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring.

I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Tryckerisats AB ingår personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Andra exempel är följande.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Tryckerisats AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Tryckerisats AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem
Tryckerisats AB överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/ EES.

Överföring av kundregister i samband med verksamhets- eller företagsöverlåtelser.

Vid en företagsöverlåtelse kan kundregistret överföras till ett nytt bolag enbart om det nya bolaget har samma inriktning som Tryckerisats AB, detta för att kunna fortsätta erbjuda dig som kund fortsatta tjänster och trycksaker.  Det nya bolaget kontaktar då dig som kund om detta samt ger information om sin integritetspolicy.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?
Vi vidtar tekniska åtgärder som kryptering av systemen där uppgifterna lagras digital, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga.
Endast anställda hos Tryckerisats AB har tillgång till detta system

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få dina personuppgifter rättade eller raderade.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi har.

Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan.

Tryckerisats AB
Sågvägen 5
184 40 Åkersberga
Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering
Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna              behandlas.
 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

KONTAKTUPPGIFTER
Tryckerisats AB (556311-5319)
Sågvägen 5
184 40 Åkersberga
Telefon: 08-540 681 00

E-post: info@tryckerisats.se


Ändringar/justeringar i policyn

Tryckerisats AB har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Med reservation för felskrivning

Uppdaterad 2018-04-01